Jäsenyys

Jäseneksi voit liittyä lukemalla&hyväksymällä alla olevat kerhon säännöt, maksamalla liittymismaksun ja jäsenmaksun Imatra Motocross r.y:n tilille, jonka jälkeen hallitus päättää hyväksymisestä.

Tilinumero: FI62 5094 0020 1879 65 Viite: 1203

Liittymismaksu: 10€

Jäsenmaksu20€/ vuosi, alle 15v. 10€/ vuosi

Ilmoita tietosi alla olevalla lomakkeella tai sihteerille sähköpostilla: mx[a]imx.fi 

Vaadittavat tiedot: nimi, osoite, syntymäaika, sähköpostiosoite ja puhelinnumero  

Tervetuloa kerhon rentoon ja mukavaan toimintaan!


IMATRA MOTOCROSS R.Y:N SÄÄNNÖT

1. LUKU

Nimi. Kotipaikka ja tarkoitus

1 §

Yhdistyksen nimi on Imatra Motocross r.y. Epävirallisesti lyhennettynä IMX. Yhdistys on perustettu lokakuun 31. päivänä vuonna 2017 ja yhdistyksen kotipaikka on Imatran kaupunki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä kerhoksi ja Suomen Moottoriliitto-Finlands Motorförbund r.y:tä liitoksi. Yhdistys kuuluu Suomen Moottoriliitto Finlands Motorförbund r.y. liittoon.

2 §

Kerhon tarkoituksena on edistää moottoriurheilutoimintaa ja siihen liittyvää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa kerhon toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kuntoliikuntaa, harrasteliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai moottoriurheiluun liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Kerhon toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

3 §

Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan kerho toteuttaa:

1. Tekemällä moottoriurheilulajiensa alalla neuvonta-, koulutus- ja viestintä sekä liikenneturvallisuustyötä.

2. Toteuttamalla kerhon tarkoitusperien mukaista huippu-urheilu-, harraste- ja nuorisotoimintaa.

3. Edistämällä moottoriurheilutoiminnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

4. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä tarvittavaa kalustoa.

5. Hankkia varoja järjestäen kilpailuja, näytöksiä, kokouksia, luentoja, yms. vastaavia kerhon toimintaa tukevia tilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja asusteita.

6. Perustaa ja kartuttaa rahastoja, omistaa samansuuntaista toimintaa harjoittavien yritysten osakkeita sekä hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

7. Kerho ei puutu uskonnollisiin tai puoluepoliittisiin kysymyksiin.

4 §

Kerhon kieli on suomi.

5 §

Kerho ja kerhon jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden yhdistysten ja yhteisöjen sääntöjä, joiden jäsenenä kerho on.

2. LUKU

Kerhoon liittyminen, siitä eroaminen ja erottaminen

6 §

Kerhon jäsenet ovat ainaisia jäseniä, vuosijäseniä sekä kunniajäseniä.

7 §

Kerhon vuosijäseneksi voi päästä jokainen 15 vuotta täyttänyt sekä nuorisojäseneksi, holhoojan suostumuksella alle 15-vuotias henkilö, joka sitoutuu noudattamaan kerhon sääntöjä ja päätöksiä. Vuosijäsen, joka on ollut kerhon jäsen yhtäjaksoisesti kaksikymmentä (20) vuotta on ainainen jäsen.

8 §

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen ehdotuksesta kutsua kerhoon kuuluvia ja ulkopuolisia henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet kerhon tarkoituksen toteuttamiseksi. Perusteltu esitys on jätettävä vuosikokouksen ratkaistavaksi. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Kunniajäsenellä on kerhon vuosikokouksissa puhe- ja äänioikeus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

9 §

Erotessaan kerhosta tulee jäsenen tehdä siitä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai jäsenen tulee ilmoittaa erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen ero tulee voimaan ilmoituspäivästä lukien. Jäsen ei ole oikeutettu saamaan takaisin jo maksamiaan eroamisvuoden jäsenmaksuja.

10 §

Ellei jäsen ole ennen joulukuun 31. päivää maksanut vuosikokouksen määräämää vuosimaksua, hallitus katsoo hänet eronneeksi yhdistyksestä ja hänet poistetaan jäsenrekisteristä. Jos jäsen on toiminut kerhon sääntöjä vastaan tavalla, joka saattaa vahingoittaa kerhon mainetta tai on muulla toiminnallaan merkittävästi vahingoittanut kerhoa, voi hallitus erottaa hänet kerhosta.

Erotetulla on oikeus vedota seuraavaan kokoukseen, jossa hänellä on oikeus olla läsnä. Tällainen vetoomus on tehtävä hallitukselle kirjallisesti 30 vuorokauden kuluessa erottamispäivästä tätä lukuun ottamatta. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin kerholle suorittamiaan maksuja.

3. LUKU

Kerhon hallinto

11 §

Kerhon toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta ja omaisuudesta huolehtii syyskokouksen valitsema hallitus, joka on myös kerhon laillinen edustaja. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä neljä (4) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat määrätään arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan.

Syysvuosikokouksen valitsema hallitus aloittaa toimintansa kokousta seuraavan vuoden tammikuun 1. päivänä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen vähintään kolmen (3) jäsenen ollessa saapuvilla. Hallituksen kokouksissa päätetään kaikki asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Jos yksikin hallituksen jäsen sitä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuin lipuin. Jos äänet tällöin menevät tasan ratkaisee arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

1. Johtaa ja kehittää kerhon toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi lain, näiden sääntöjen ja vuosikokouksien päätösten mukaisesti.

2. Pitää jäsenluetteloa sekä erottaa jäsenet näiden sääntöjen 10 §:n määräysten mukaisesti.

3. Valita luottamushenkilöt, joita vuosikokous ei valitse.

4. Perustaa tarpeelliset jaostot ja vahvistaa niiden vetäjät.

5. Vahvistaa jaostojen, sekä muiden luottamushenkilöiden toimintasuunnitelmat

6. Vastata kerhon omaisuudesta ja taloudenhoidosta. Laatia kullekin vuodelle toiminta- ja taloussuunnitelma.

7. Valvoa ja tarkastaa kerhon kirjanpitoa sekä laatia kerhon toimintakertomus ja tilinpäätös.

8. Vahvistaa vuosikokouksessa esille otettavat asiat.

9. Määrätä ja kuuluttaa kerhon kokousten aika ja paikka.

10. Ehdottaa liitolle ansio- ja ajajamerkkien sekä ansiolevykkeiden saajat ja jakaa ne.

12 §

Hallitus perustaa ja vahvistaa kerhon toiminnalle tarpeelliset jaostot ja nimeää niiden vetäjät yhdeksi vuodeksi kerrallaan ja tiedottaa niistä ja mahdollisesti lopetetuista jaostoista vuosikokouksessa.

Jaostot kokoontuvat vetäjänsä kutsusta käsittelemään hallituksen niille valmisteltavaksi tai suoritettavaksi antamia asioita tai omasta aloitteestaan käsittelemään niille kuuluvia asioita ja tekemään esityksiä hallitukselle.

13 §

Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri tai joku hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen aina kaksi yhdessä.

4. LUKU

Vuosi- ja ylimääräiset kokoukset

14 §

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määrääminä päivinä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

15 §

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai paikallislehden seurapalstalla.

16 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

17 §

Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) kerhon äänioikeutetuista jäsenistä on tehnyt siitä kirjallisen, perustellun esityksen hallitukselle. Ylimääräisen vuosikokouksen kutsussa tulee mainita kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu tapahtuu samalla tavalla kuin varsinaisiin vuosikokouksiin. Ylimääräisen kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja.

18 §

Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Kerhon kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella erääntyneen maksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä vuosi-, ainais- ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Nuorisojäsenillä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei voi äänestää.

19§

Kerhon, jaostojen ja hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja. Kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava ja valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkastettava mahdollisimman pian. Hallituksen ja jaostojen pöytäkirjat tarkistetaan joko heti tai seuraavassa kokouksessa.

20 §

Hallituksen ja jaostojen vaaleissa ovat vaalikelpoisia ainoastaan ne ehdokkaat, jotka näiden sääntöjen mukaan ovat äänioikeutettuja.

5. LUKU

Kerhon talous

21§

Kerhon tilivuosi on tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään.

Hallituksen on päätettävä tilit ja jätettävä ne toiminnan- tai tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään helmikuun 15. päivänä ja toiminnan- tai tilintarkastajan tulee palauttaa ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään seuraavan maaliskuun 15 päivänä.

6. LUKU

Erinäisiä määräyksiä

22 §

Kerhon sääntöjen muuttamiseen vaaditaan vuosikokouksessa kolmen neljänneksen (3/4) äänienemmistöllä tehty päätös.

23 §

Päätös kerhon purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa ja se on tehtävä kolmen neljänneksen (3/4) äänienemmistöllä. Jos kerho purkaantuu tai lakkautetaan, siirtyvät sen jäljelle jääneet varat liitolle tai jos liittoa ei ole, jollekin moottoriurheilua edistävälle rekisteröidylle järjestölle.

24 §

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä ja liiton sääntöjä.